Lendületben 2.0: elfogadta az angyalföldi képviselő-testület az új ciklusprogramot

A XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. január 9-i ülésén elfogadta a 2019 és 2024 közötti integrált ciklusprogramjának céljait, főbb szempontjait, feladatait.

A cikk a hirdetés után folytatódikAz új stratégiai és gazdasági program elnevezése – Lendületben 2.0 – arra utal, hogy a kerület épít a korábbi, Lendületben a XIII. kerület című ciklusprogram eredményeire, megtartja annak  fejlesztő és innovatív szemléletét, ugyanakkor új célokkal és feladatokkal igazodik az új kihívásokhoz. Az önkormányzat számára továbbra is elsődleges a kerületben élők szolgálata, a felelős gondolkodás, az értékteremtés, a fejlesztések, a hagyományok megóvása. Az új program feladatokra lebontva tartalmazza – sok más mellett –, hogyan fejleszti tovább a helyi egészségügyi ellátórendszert a kerület, miként folytatódik az egyedülálló bérlakás-építési program, hogyan emelhetik az „okos” technológiai megoldások a közszolgáltatások színvonalának minőségét. Az önkormányzat lényegesnek tartja, hogy mindenki találja meg a kerület határain belül az igényes közművelődési, kulturális, illetve beltéri és kültéri sportolási lehetőségeket. A Lendületben 2.0 program megvalósítása során az önkormányzat – miként az előző években is – kiemelt figyelmet fordít az itt élők véleményére, partnerségre törekszik a civil szervezetekkel. Mindezek alapjául szolgál a módosított Hosszú távú Fejlesztési Koncepció, amely 2033-ig fogalmazza meg a kerület fejlesztési irányait.

A módosított Hosszú Távú Fejlesztési Koncepció városépítészeti, zöldfelületfejlesztési, társadalmi és gazdasági kérdésekben határoz meg célokat és javaslatokat. Hangsúlyos elemei a zöldterületek fejlesztései, a klímaváltozás elleni cselekvés, az okos várossá válás. A koncepció olyan tendenciákkal számol, mint a lakásszám és lakosságszám növekedése, vagy a szolgáltatóipari és irodaházak építési igényének növekedése. Megjelenik benne a policentrikus város elképzelése, és kivált célként fogalmazódik meg a gépjárművel való közlekedés csökkentése és ezzel párhuzamosan a még élhetőbb közterületek megteremtése. A Hosszú Távú Fejlesztési Koncepcó alapjául szolgál minden középtávú és rövidtávú önkormányzati programnak és stratégiának, így a Lendületben 2.0 elnevezésű ciklusprogramnak is.

A XIII. Kerületi Önkormányzat Lendületben 2.0 ciklusprogramjában megfogalmazott célok és azok elérését szolgáló feladatok – összhangban a XIII. Kerület Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójával – a kerület fejlődését és a kerületi lakosok életminőségének javítását szolgálják. A program tervezésekor alapvető szempont volt: a XIII. kerület a családok kerülete. Az önkormányzat – amely már jelenleg is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt minden generációnak – a jövőben is kiemelt feladatának tekinti, hogy az intézményhálózatán (bölcsőde, óvoda, sport-, kulturális, egészségügyi, szociális intézmények), a felújított közterületein (játszóterek, labdapályák, fitnesz-, pihenőparkok) és sokszínű ellátási formáin keresztül a gyermekek, szüleik és nagyszüleik érdekeit szolgálja. A kerületi lakosságszám növekszik. Megváltozott a korosztályos összetétel: az idősebbek felé való eltolódás megállt, a kerületbe költözők között sok a fiatal, a születések száma pedig tartósan 1100 fölé emelkedett.

Az önkormányzat döntéseit, egész tevékenységét mindinkább a környezettudatosságnak kell áthatnia, s reagálnia kell a klímaváltozással jelentkező új kihívásokra. Az otthonválasztásnál egyre többen figyelembe veszik a digitális technológiák széleskörű alkalmazásának lehetőségét is. Mindenhol szerepük van az úgynevezett intelligens (smart) megoldásoknak – a különféle szolgáltatások elérésétől a helyi demokrácia kiszélesítésén keresztül a társadalmi együttműködésig. Ezzel lépést kell tartania a XIII. kerületnek is. Az önkormányzatnak célja, hogy a városrész „intelligens kerületté” váljon az okos alkalmazások révén.

Folytatódik a bérlakásépítés a XIII. kerületben

A XIII. kerület – ahol a legtöbb önkormányzati bérlakás épül – újabb 50 bérlakás építését vállalja az új ciklusban. A bérlakáspályázatok 10%-át fiatalok számára hirdeti meg a kerület, s továbbra is működteti a fecskelakás programot. A fiatal kerületi házaspárok, élettársak részére első lakástulajdon szerzéséhez speciális lakás árverési feltételrendszert dolgoz ki az önkormányzat.

Az egészségügy központi támogatása nem elég a lakosság megfelelő ellátásához. A magas színvonalú kerületi szakellátáshoz továbbra is szükséges az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulása mind az eszközfejlesztés, mind a működtetés terén. A XIII. Kerületi Önkormányzat az új ciklusprogram részeként támogatja a transztelefonikus EKG-rendszer bevezetését, illetve azt is, hogy minél több önkormányzati intézményben legyen életet mentő defibrillátor. Új egészségügyi szűrőprogramokat indítanak, s újabb európai színvonalú eszközökkel bővülnek a szakorvosi rendelők.

A XIII. kerületben a szolidaritás, a felelősség egymásért, a nemzedékek harmonikus együttélése – ugyancsak alapértékek. Az önkormányzat továbbra is kiemelten foglalkozik a családok, ezen belül hangsúlyosan a gyermekek és az idősek életkörülményeinek javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megsegítésével. Bővítik a lakás- és gyógyszertámogatások jogosulti körét, átvállalják a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek városi közlekedési költségét, az átlag alatti nyugdíjjal rendelkező idősek december havi fűtési költségeit. Az önkormányzati beruházások során elvárás a komplex idősbarát szemlélet.

Az önkormányzat – bár nem iskolafenntartó – helyi közügynek tekinti az iskolákban folyó munkát, és figyelemmel kíséri az állami fenntartású kerületi intézményekben folyó oktató, nevelőmunka eredményeit. Egyben támogatja az esélyteremtést, a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek részére a felzárkózást elősegítő iskolán kívüli programok szervezését.

Újabb zöldfejlesztések

A XIII. kerületnek célja a közterületek szabadidős, rekreációs, valamennyi generációt kiszolgáló funkcióinak bővítése, a környezeti ártalmak, különösen a levegő szennyezése és a zaj okozta gondok enyhítése, a zöldfelületek nagyságának növelése, tisztább közterületek megteremtése, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetése. Éves faültetési programot dolgoz ki az önkormányzat, bővíti a talajvizes öntözőhálózatot éppúgy, mint a köztisztaságot szolgáló kapacitásokat, újabb munkamódszerek bevezetésével támogatja a közösségi terek rendjét, tisztaságát, folytatja a Rákos-patak melletti és a Duna parti fejlesztéseket, a lakótelepi komplex közterületi felújításokat. Fokozatosan megvalósítja az Újlipótvárosi Mobilitási Tervben megfogalmazott célokat, folytatja, támogatja a kerékpáros közlekedési infrastruktúra további fejlesztését és a felelős állattartást.

Az önkormányzati beruházásoknál a megújuló energia felhasználását előtérbe helyezik, tovább alkalmazzák a XIII. kerületben a passzív-megoldásokat, az ökológiai lábnyom csökkentését szolgáló eszközöket, berendezéseket, módszereket. Az önkormányzat a társasházak számára támogatást nyújt a megújuló energia felhasználásához. Kidolgozza a civil szervezetek, helyi közösségek Környezetvédelmi Alapból történő támogatási rendszerét. Felülvizsgálja az önkormányzat Klímastratégiáját.

Mindezen túl az önkormányzat – bevonva kerületben élőket – keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyekkel a közterületek rendjét érintő, a köztisztasággal kapcsolatos kedvezőtlen magatartási formák csökkenthetők, az illegális hulladék kihelyezések megszüntethetők.

Általánosan jellemző, hogy állami és nem önkormányzati feladatok ellátását a lakosság a kerületi önkormányzattól várja el. Az elmúlt ciklusban olyan feladatokat vállalt magára a XIII. Kerületi Önkormányzat, amelyet állami, fővárosi szervezeteknek kellett volna ellátniuk. A helyi lakosságért érzett felelősség tudatában saját forrást biztosított az önkormányzat köztisztasági, közbiztonsági, közútkezelési, iskolafelújítási feladatokra.

Okos kerület – az e-demokrácia szélesítése

A XIII. Kerületi Önkormányzat olyan városfejlesztési politikára törekszik, amelynek részeként a helyi közösség az önkormányzattal közösen meghatározza a megoldandó problémákat és azokhoz technikai, elsősorban ICT megoldásokat hív segítségül. Az önkormányzat fejleszti az integrált önkormányzati közszolgáltatásrendszert, az e-közigazgatás keretében bővíti azon közszolgáltatások számát, amelyek „smart” módon jutnak el az igénybe vevőkhöz. Szélesíti az e-demokráciát. Biztosítja az intelligens alkalmazások használatát az egyes szolgáltatások (szociális, egészségügy, gyermekjóléti, köznevelési, szabadidő eltöltése, kulturális, közterületi) egyszerűbb igénybevételéhez, eléréséhez. Bővíti a közterületi wifi hálózatot. Tovább fejleszti a SMART parkolást. Bevonja a XIII. kerületi IT cégeket az „okos kerület” koncepció megvalósításába.

Felelős gazdálkodás

A XIII. Kerületi Önkormányzat felelős, egyensúlyi és hitelfelvétel nélküli gazdálkozást folytat, valamint célja a kerület közös vagyonának növelése. Éves költségvetésének legalább 10-15%-át fordítja fejlesztésekre. Beruházásai megkezdésekor a költségvetésben biztosítja azok teljes összegét, az önkormányzati szerződések transzparensek.

Vannak olyan, a kerületet is érintő tervek, feladatok, amelyeknek megvalósítása túlmutat a XIII. Kerületi Önkormányzat hatáskörén, ugyanakkor szükséges az intenzív érdekérvényesítés és lobbitevékenység a hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. Ilyen fejlesztés például: M3 metró megállóinak akadálymentesítése; fővárosi tulajdonú utak felújítása, karbantartása, mint például a Pap Károly-Röppentyű-Göncöl utcák és a Kámfor utca; a Szegedi úti felüljáró megépítése és a 3-as villamos átvezetése; fővárosi üzemeltetésben lévő zöldterületek fejlesztése, felújítása.

A Hosszú Távú Fejlesztési Koncepció itt, míg a Lendületben 2.0 itt olvasható el.

Forrás: budapest13.hu

Megosztom

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.